pexels-roberto-nickson-2609463.jpg

Taith yw rhaglen cyfnewid dysgu rhyngwladol newydd Cymru sy’n creu cyfleoedd sy’n newid bywydau i astudio, hyfforddi, gwirfoddoli a gweithio ledled y byd. Mae'r rhaglen yn creu cyfleoedd i ehangu gorwelion, profi ffyrdd newydd o fyw, a dod â gwersi yn ôl i'w rhannu â phobl gartref. Mae Taith yn darparu cyfleoedd i brifysgolion, colegau addysg bellach, ysgolion, sefydliadau addysg ieuenctid ac oedolion.   

Logo TaithYn dilyn y cyfyngiadau teithio a osodwyd gan Bandemig Covid19, bydd symudedd rhyngwladol a chyfnewidfeydd yn chwarae rhan hanfodol wrth sicrhau bod cydweithio â sefydliadau ledled y byd yn gallu parhau a ffynnu. Mae’r cyfleoedd ariannu hyn yn sylfaen i Strategaeth Ryngwladoli ColegauCymru gan fod treulio amser yn astudio, yn gwirfoddoli neu ar leoliadau gwaith dramor yn ehangu gorwelion, yn ehangu sgiliau allweddol ac yn dod â buddion i gymunedau a sefydliadau yma yng Nghymru. 

Lansiodd Taith gyllid Llwybr 1 yn gynnar yn 2022. Bydd y llwybr hwn yn ariannu cyfnewidfeydd corfforol, rhithwir a chyfunol tuag allan a mewnol ar gyfer dysgwyr, prentisiaid a staff. Mae hyblygrwydd o fewn y rhaglen hefyd i alluogi sefydliadau i wneud cais am gyfnewidiadau byr a hirach yn ogystal â chyfleoedd ar gyfer cyfnewidfeydd rhithwir a chyfunol. 

Mae ColegauCymru Rhyngwladol wedi ei galonogi y gall pobl ifanc o bob cefndir elwa ar y cyfleoedd hyn. Gyda Taith, mae Cymru’n buddsoddi mewn dyfodol cryf, rhyngwladol a llewyrchus i’w holl ddinasyddion. 

Bydd y Cynllun newydd yn rhedeg o 2022 i 2026 a bydd yn cael ei gefnogi gan fuddsoddiad o £65m. 

Gwybodaeth Bellach

 Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan ymroddedig Llywodraeth Cymru, Taith neu cysylltwch ag aelod o dîm Rhyngwladol ColegauCymru. 

Siân Holleran Rheolwr Prosiect 
Sian.Holleran@ColegauCymru.ac.uk

Vicky Thomas Cynorthwy-ydd Gweinyddol 
Vicky.Thomas@ColegauCymru.ac.uk

Oeddech chi'n gwybod?

Roeddem yn llwyddiannus gyda'n cais cyntaf i Taith a fydd yn ariannu 340 o staff addysg bellach i adeiladu a chryfhau partneriaethau ar draws y byd.

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau ColegauCymru Rhyngwladol.