Ymunwch â'n Tîm

International Benchmarking page Website Banner.png

Ein gweledigaeth yw addysg o'r radd flaenaf i Gymru. Ein cenhadaeth yw dangos gwerth addysg bellach i bob dysgwr, y gymdeithas a'r economi. Rydym yn ymfalchïo mewn darparu gwasanaethau o ansawdd uchel i'n rhanddeiliaid. Ond dim ond gydag ymrwymiad a gwaith caled ein tîm rhagorol o staff y gallwn wneud hyn.

Mae ColegauCymru yn cynnwys tîm bach o unigolion brwdfrydig a medrus ac mae gan y sefydliad brofiad helaeth yn y sector addysg bellach yng Nghymru.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer rôl y Prif Weithredwr a'r Cyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus.

Cyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus

Cyflog: £52,590 - £59,585 y flwyddyn (Ystyrir rhannu swydd) 
Lleoliad: Caerdydd

Amdanom Ni 

ColegauCymru yw llais Addysg Bellach (AB) yng Nghymru. Rydym yn elusen addysg sy'n hyrwyddo budd cyhoeddus AB yng Nghymru. Rydym yn ymgymryd ag ymchwil a datblygu polisi ac yn darparu cefnogaeth ymarferol i'r gymuned AB. Gan weithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru, eu hasiantaethau a rhanddeiliaid eraill, rydym yn helpu i lunio polisïau sy'n effeithio ar y sector AB, eu dysgwyr a'u staff. Ni yw'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer AB yng Nghymru. 

Y Swydd 

 • Arwain ar ddatblygu amcanion polisi a materion cyhoeddus allweddol a chyfathrebu ar ran ColegauCymru a dylanwadu ar benderfynwyr allweddol, rhanddeiliaid allanol a chynulleidfaoedd gan gynnwys y rhai o fewn Llywodraeth Cymru, pleidiau gwleidyddol, undebau llafur a’r cyfryngau. 
 • Arwain y Tîm Polisi a Chyfathrebu i gynhyrchu dadansoddiad polisi cryf a chyfathrebu effeithiol, gan ddatblygu polisïau a strategaethau yn unol â nodau ac amcanion elusennol y sefydliad.  
 • Cyfrannu at Uwch Dîm Rheoli cyffredinol ColegauCymru. 

Disgrifiad Swydd
Gweithio i ColegauCymru - Gwybodaeth Berthnasol Ychwanegol
Ffurflen gais
Ffurflen Cydraddoldeb a Monitro

Sut i Wneud Cais 

Cwblhewch y Ffurflen Gais a’r Ffurflen Cydraddoldeb a Monitro. 

Mae croeso i ymgeiswyr gysylltu i drefnu trafodaeth anffurfiol. 

Dylid cyflwyno ceisiadau trwy ebost i HR@colegaucymru.ac.uk 

Dyddiad Cau: 5.00yp, Dydd Mercher 13 Gorffennaf 2022 
Dyddiad Cyfweliadau: 29 Gorffennaf 2022

 

Cydlynydd Arweiniol Sero Net a Sgiliau Gwyrdd ar gyfer y sector AB  

Cyflog: £42,798 - £45,596 pro rata 
Math o Gytundeb: Cytundeb cyfnod penodol tan 31 Mawrth 2023 (gyda phosibilrwydd o estyniad pellach) 
Lleoliad: Cyfuniad o weithio mewn swyddfa (Caerdydd) a gweithio gartref 

ColegauCymru | CollegesWales yw llais Addysg Bellach yng Nghymru. Rydym yn elusen addysg sy'n hyrwyddo budd cyhoeddus addysg bellach yng Nghymru. Rydym yn ymgymryd ag ymchwil a datblygu polisi ac yn darparu cymorth ymarferol i'r gymuned AB. Wrth weithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru, ei hasiantaethau, a rhanddeiliaid eraill, rydym yn helpu llunio polisïau sy’n effeithio ar y sector AB, eu dysgwyr, a’u staff. Ni yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer addysg bellach yng Nghymru. 

Mewn ymateb i gynllun ‘Sero Net Cymru’ Llywodraeth Cymru, rydym yn bwriadu penodi unigolyn eithriadol i gydlynu’r gwaith o ddatblygu cynllun sgiliau addysg a hyfforddiant galwedigaethol ôl-16 Cymru gyfan a fydd yn datblygu ‘sero net’ a 'sgiliau gwyrdd' i weithluoedd yfory ar draws sectorau perthnasol sy'n cychwyn ar y daith i Gymru Carbon Niwtral 2050. 

Gan weithio mewn partneriaeth â rhanddeiliaid ar draws Llywodraeth Cymru ac asiantaethau perthnasol fel Diwydiant Sero Net Cymru (NZIW); rhwydwaith Colegau Cymru a chynrychiolwyr diwydiant, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn chwarae rhan ganolog yn y gwaith o gydlynu, hwyluso a datblygu cynllun sgiliau sy’n berthnasol a blaengar, ac sy’n gosod y sylfeini ar gyfer ymateb sector uchelgeisiol, ond cyraeddadwy. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn eiriolwr angerddol dros Addysg Bellach a chynaliadwyedd gyda hanes profedig o ddatblygu a gweithredu cynlluniau sgiliau galwedigaethol sy'n cyd-fynd ag anghenion y diwydiant. 

Byddwch yn hyderus yn eich gallu i ymgysylltu ag ystod eang o randdeiliaid; i adeiladu momentwm ac i sicrhau ymrwymiad trwy eich sgiliau rhyngbersonol, cyfathrebu a chynllunio rhagorol. Byddwch yn dangos diplomyddiaeth a thact ond byddwch hefyd yn hyderus i amlygu a herio pan fo angen er mwyn sicrhau bod rhanddeiliaid yn ‘gwneud y peth iawn’ i wneud y cyfraniad gorau posibl i Sero Net Cymru. 

Byddwch yn fedrus wrth ddadansoddi data, gan gynnwys gwybodaeth am y farchnad lafur, ac yn deall y sefyllfa gyfredol am ymchwil ac arloesi i lywio ymateb y sector, gan gydlynu a hwyluso digwyddiadau ymgysylltu i feithrin aliniad. 

Disgrifiad Swydd
Ffurflen Gais
Ffurflen Cydraddoldeb a Monitro

Sut i wneud cais 

Mae croeso i bob ymgeisydd gysylltu â ni am sgwrs anffurfiol. 
Cwblhewch y Ffurflen Gais a'r Ffurflen Cydraddoldeb a Monitro a'u dychwelyd i hr@colegaucymru.ac.uk

Dyddiad Cau: 5.00pm, Dydd Mercher 15 Gorffennaf 2022 
Dyddiad Cyfweliadau: I’w gadarnhau. 

 

Prif Weithredwr

Cyflog: Cystadleuol
Lleoliad: Caerdydd

ColegauCymru yw llais Addysg Bellach (AB) yng Nghymru. Rydym yn elusen addysg sy'n hyrwyddo budd cyhoeddus AB yng Nghymru. Rydym yn ymgymryd ag ymchwil a datblygu polisi ac yn darparu cymorth ymarferol i'r gymuned AB.

Fel llais addysg bellach yng Nghymru, rydym ni'n:

 • gwella enw da addysg bellach ar lwyfan cenedlaethol a rhyngwladol;
 • cynrychioli buddiannau ein haelodau ac eirioli drostynt;
 • cefnogi ein haelodau i wneud y gorau o'u cyfraniad at ddatblygiad economaidd a chymdeithasol Cymru;
 • darparu cyngor arbenigol ar faterion gwleidyddol a chyfathrebu, a materion undebau llafur a chyflogaeth; a
 • cyflwyno atebion polisi sy'n diwallu uchelgeisiau dysgwyr ac anghenion cyflogwyr.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am arwain ColegauCymru i sicrhau bod safbwyntiau'r sector addysg bellach yn cael eu clywed, bod manteision addysg bellach a sgiliau'n cael eu hyrwyddo a'i amcanion yn cael eu cynrychioli'n effeithiol. Bydd deiliad y swydd yn cyflawni hyn drwy weithio gydag arweinwyr sector a rhanddeiliaid allweddol, yn enwedig Llywodraeth Cymru, i ddylanwadu ar gyfeiriad strategol a llywio polisi, gan arwain ymgyrchoedd lobïo ac ymgynghoriadau effeithiol ar yr un pryd.

Mae'r swydd yn gofyn am sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol ynghyd â chraffter busnes. Mae'n hanfodol bod deiliad y swydd yn gwbl gyson â gwerthoedd ac amcanion yr elusen a'i Bwrdd ac yn frwdfrydig yn eu cylch.

Y sgiliau, profiad a chymwysterau disgwyliedig ar gyfer y swydd yw:

Sgiliau

 • Meddu ar weledigaeth strategol a'r gallu i arwain trafodaeth ar gyfeiriad polisi sgiliau yng Nghymru yn y dyfodol yn y sector ôl-orfodol.
 • Dangos eich bod yn gyfathrebwr hynod groyw, ar lafar ac yn ysgrifenedig.
 • Meddu ar sgiliau masnachol cryf a dangos tystiolaeth o ddefnyddio hyn i gyflawni newid.
 • Meddu ar sgiliau dylanwadu a thrafod rhagorol a'r gallu i gyfathrebu â phartneriaid sy'n ymwneud â sefyllfaoedd negodi ffurfiol.
 • Meddu ar sgiliau arwain cryf gyda'r gallu i ysbrydoli ac ysgogi eraill i sicrhau y darperir gwaith partneriaeth effeithiol.
 • Meddu ar y gallu i weithio'n effeithiol gydag eraill, i ganolbwyntio ar gyflawni canlyniadau penodol.
 • Meddu ar y gallu i sefydlu perthynas waith da gyda'r ystod lawn o bartneriaid a rhanddeiliaid sy'n ymwneud â'r sector AHO.
 • Meddu ar y gallu i reoli cyfathrebu effeithiol mewn amgylchedd gwleidyddol gyda nifer o randdeiliaid.
 • Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol

Profiad a Gwybodaeth

 • Dangos tystiolaeth o brofiad arwain sylweddol ar lefel uwch mewn sefydliad.
 • Dangos profiad o reoli sefydliad i ddarparu gwasanaeth rhagorol.
 • Profiad o sefydlu partneriaethau gwaith effeithiol ar draws sefydliadau, yn ddelfrydol yng Nghymru.
 • Arddangos dealltwriaeth eang o'r sefyllfa gyfredol o ran polisi AHO yng Nghymru a datblygiadau tebyg yn y dyfodol.
 • Dangos tystiolaeth o ddealltwriaeth a diddordeb cryf yn y sector gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, datblygu polisi a sgiliau ac addysg.
 • Dangos hanes o feithrin perthnasoedd gwaith cryf gyda rhanddeiliaid allanol, gan gynnwys mewn cyd-destun gwleidyddol.
 • Dangos cyfranogiad gweithredol ac ymrwymiad i hyrwyddo newid ym maes amrywiaeth, cydraddoldeb a chynhwysiant.

Cymwysterau

 • Yn gymwys i lefel gradd gyda thystiolaeth o DPP priodol sy'n berthnasol i uwch arweinydd.
 • Yn ddelfrydol, meddu ar gymhwyster rheoli/proffesiynol sy'n berthnasol i weithio ar lefel uwch yn y sector AHO.

Sut i wneud cais

I drafod yn anffurfiol ac i gael copi o friff yr ymgeisydd, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422 neu ebostiwch info@goodsonthomas.com

I wneud cais, cyflwynwch eich CV a'ch llythyr eglurhaol trwy wefan Goodson Thomas.

Dyddiad Cau: 12.00pm, 4 Gorffennaf 2022
Dyddiad Cyfweliadau: Wythnos yn dechrau 18 Gorffennaf 2022

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau ColegauCymru Rhyngwladol.