Ymunwch â'n Tîm

International Benchmarking page Website Banner.png

Ein gweledigaeth yw addysg o'r radd flaenaf i Gymru. Ein cenhadaeth yw dangos gwerth addysg bellach i bob dysgwr, y gymdeithas a'r economi. Rydym yn ymfalchïo mewn darparu gwasanaethau o ansawdd uchel i'n rhanddeiliaid. Ond dim ond gydag ymrwymiad a gwaith caled ein tîm rhagorol o staff y gallwn wneud hyn.

Mae ColegauCymru yn cynnwys tîm bach o unigolion brwdfrydig a medrus ac mae gan y sefydliad brofiad helaeth yn y sector addysg bellach yng Nghymru.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer 3 swydd:

  • Swyddog Polisi
  • Ymddiriedolwr x 2

Swyddog Polisi 

Contract: Llawn amser, cyfnod penodol (12 mis) (Ystyrir rhannu swydd/rhan amser) 
Cyflog: £32,859 - £36,073 (pro rata) 
Lleoliad: Cyfuniad o weithio mewn swyddfa (Caerdydd) a gweithio gartref 
Dyddiad Cau: 21 Mai 2024

Trosolwg o'r Rôl 

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i ymgymryd â rôl polisi a materion cyhoeddus cyffrous yn y sector addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith. 

O dan gyfarwyddyd y Cyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn helpu i hyrwyddo budd addysg a hyfforddiant ôl-orfodol yng Nghymru, gan helpu i ddatblygu amcanion polisi allweddol ColegauCymru a dylanwadu ar y rhai sy’n gwneud penderfyniadau allweddol gan gynnwys Llywodraeth Cymru. Bydd y Swyddog Polisi yn dod ag arbenigedd mewn datblygu polisi a dadansoddi gwleidyddol yn ogystal ag ymrwymiad i lwyddiant addysg a hyfforddiant ôl-16 yng Nghymru a gwaith y sefydliad yn ei gyfanrwydd. Bydd deiliad y swydd yn cyflwyno strategaethau dylanwadu ar draws prif flaenoriaethau polisi’r sefydliad ac yn helpu i godi proffil ColegauCymru ac eirioli ansawdd darpariaeth addysg bellach yng Nghymru. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynrychioli colegau addysg bellach ar lwyfan cenedlaethol, gan weithio’n agos gydag Aelodau Seneddol yn y Senedd a swyddogion Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys cyfarfod a briffio llefarwyr pleidiau gwleidyddol perthnasol ac aelodau o Bwyllgorau allweddol y Senedd, yn ogystal â chynnal gwaith ymchwil, dadansoddi (ansoddol a meintiol), a helpu i ddatblygu argymhellion polisi cyhoeddus. Byddant hefyd yn gallu gweithio ar eu liwt eu hunain yn ogystal fel rhan o dîm, a bydd ganddynt sgiliau cyfathrebu rhagorol a'r gallu i ffurfio perthnasoedd gwaith cadarnhaol. 

Mae hwn yn gyfle hybrid a fydd yn gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio’n rheolaidd o swyddfeydd ColegauCymru yng Nghaerdydd, felly mae’r gallu i gymudo yma yn hanfodol. Efallai y bydd angen parodrwydd i deithio ledled Cymru, o fewn y DU ac yn rhyngwladol weithiau, a gweithio y tu allan i oriau gwaith arferol hefyd. 

Swyddog Polisi - Swydd Ddisgrifiad 

Gweithio i ColegauCymru - Gwybodaeth Ychwanegol

Ymgeisio am y swydd hon  

Anfonwch CV sy'n dangos sut rydych chi'n bodloni’r Manyleb Person, ynghyd â llythyr eglurhaol byr sy'n mynd i'r afael â'r cwestiynau isod. Ni ddylai'r ateb i bob cwestiwn fod yn fwy na 500 gair. 

  1. Beth ydych chi’n meddwl yw’r prif faterion polisi sy’n wynebu’r sectorau addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith yn benodol yn y 12-18 mis nesaf? 
  2. Sut ydych chi'n meddwl y dylai ColegauCymru geisio mynd i'r afael â'r materion hyn? 
  3. Beth yw'r prif gyfleoedd a rhwystrau? 

Dylid cyflwyno ceisiadau drwy e-bost i HR@ColegauCymru.ac.uk   

Dyddiad Cau 

Y dyddiad cau ar gyfer y swydd wag hon yw 21 Mai am 12.00pm. 

Cyfweliadau 

Cynhelir cyfweliadau ar 06 Mehefin 2024 yn Nhongwynlais, Caerdydd 

Sylwch y gall yr ymgeisydd llwyddiannus fod yn destun gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS). 

Rydyn ni'n chwilio am ymddiriedolwyr newydd! 

Mae ColegauCymru yn elusen addysg ôl-16. Credwn fod gan bob dysgwr yr hawl i addysg o'r radd flaenaf, a ddarperir mewn lleoliad diogel, amrywiol a chynhwysol ac o fewn sector addysg bellach sy'n cefnogi'r gymuned ehangach, cyflogwyr a'r economi. 

Rydym yn falch o fod yn tyfu ac yn arallgyfeirio ein Bwrdd Ymddiriedolwyr. Mae ymddiriedolwyr yn ein helpu i gyfrif am ddefnyddio tanysgrifiadau elusennol ein haelodau a'r grantiau a dderbyniwn gan amrywiaeth o gyllidwyr allanol fel Llywodraeth Cymru a'r DU.   

Mae'r swyddi gwag presennol yn ceisio pobl i gynrychioli budd ehangach y cyhoedd mewn addysg ôl-16 ochr yn ochr â barn yr aelodau a'u cyrff llywodraethu. 

Ar hyn o bryd rydym am recriwtio dau aelod. 

Am beth rydyn ni'n chwilio amdano? 

Mae gennym ddwy swydd wag i ymuno â grŵp llawn cymhelliant sydd eisoes yn gweithio'n galed i gael effaith, cefnogi buddiannau ein colegau sy'n aelodau a hyrwyddo budd ehangach addysg ôl-16 a dysgu gydol oes. 

Rydym yn awyddus i barhau i adeiladu ar y gwaith da hwn ac rydym am ehangu ystod arbenigedd a phrofiad Bwrdd yr Ymddiriedolwyr a chynyddu amrywiaeth meddwl a her adeiladol.   

Os ydych chi'n ymddiriedolwr, neu'n gyn-ymddiriedolwr a/neu'n hyrwyddwr llywodraethu ac arweinyddiaeth dda yn y sector cyhoeddus, preifat neu wirfoddol, hoffem glywed gennych!  Ond rydym yr un mor awyddus i glywed gan ymgeiswyr a allai fod â phrofiad diweddar fel dysgwr addysg bellach mewn coleg neu fel prentis. 

Swyddi Ymddiriedolwyr - Gwybodaeth Ychwanegol 

Ffurflen Gais 

Sut i Wneud Cais 

Anfonwch eich ffurflen gais at y Rheolwr Swyddfa a Llywodraethiant, Rachel Rimanti. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech drafod y cyfle hwn ymhellach, cysylltwch a David Hagendyk, Prif Weithredwr ColegauCymru. Gellir cysylltu David drwy Rachel Rimanti. 

Dylid e-bostio ceisiadau i: Rachel.Rimanti@ColegauCymru.ac.uk 
Dyddiad Cau: Dydd Gwener 10 Mai 2024, 5.00yh 
Dyddiad Cyfweliad: 22 Mai 2024 

Gwybodaeth Bellach 

Am ragor o wybodaeth am y gwaith y mae ColegauCymru yn ei wneud, ewch i'n gwefan a dilynwch ni ar Twitter 

 

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau ColegauCymru Rhyngwladol.