Gwerth Cydnabod Dysgu Blaenorol i gefnogi adferiad economaidd ôl-Covid

pexels-mentatdgt-1569076 2.jpg

Mae Adrian Sheehan, Ymgynghorydd ColegauCymru, yn darparu trosolwg o fuddion niferus Cydnabod Dysgu Blaenorol ond hefyd yr heriau y mae'n ei hwynebu ar draws y sector addysg bellach yng Nghymru.

Mae cyhoeddiad 2020 Adroddiad Coleg y Dyfodol ar gyfer Cymru wedi dwyn ffocws craff y rôl y mae angen i golegau addysg bellach ei chwarae wrth yrru symudedd cymdeithasol a chyflwyno'r sgiliau sydd eu hangen ar ein cyflogwyr wrth inni lywio trwy fyd ôl-Pandemig, a chyda golwg ar wneud cyfraniad gwerthfawr at adferiad economaidd Cymru.

Mae hyn wedi dod yn bwysicach fyth gyda'r ysgwyd presennol yn y farchnad lafur gyda phobl yn colli swyddi oherwydd effaith Covid19. Bydd mwy o bobl yn chwilio am gyflogaeth a bydd angen iddynt hyfforddi ac ailhyfforddi ar gyfer swyddi newydd. Wrth wneud cais am fynediad i gyrsiau, chwilio am swydd neu ddyrchafiad, mae llawer o sefydliadau yn ystyried bod â chymhwyster yn ofyniad craidd. Mae cael staff â chymwysterau ffurfiol hefyd yn aml yn rhagofyniad ar gyfer cwmnïau sy'n cyflwyno tendrau am waith.

Pam mae angen CDB?
Mae colegau addysg bellach bob amser wedi bod yn ganolog i gefnogi a darparu addysg a hyfforddiant i oedolion. Mae gan lawer o oedolion sydd eisiau dysgu neu ailhyfforddi lawer o wybodaeth, sgiliau a phrofiad eisoes. Weithiau, cydnabyddir hyn gyda thystysgrifau ond mewn llawer o achosion, nid yw. Gall y gydnabyddiaeth fod yn answyddogol, fel tystysgrif ar gyfer hyfforddiant mewnol neu fynychu digwyddiad. Mae gan lawer o oedolion brofiad seiliedig ar waith ond nid ydynt erioed wedi derbyn unrhyw gydnabyddiaeth ffurfiol. Mae gorfod astudio eto neu gael asesiad ffurfiol mewn rhywbeth y mae unigolion eisoes yn fedrus ynddo yn aml yn rhwystr sy'n annog llawer i beidio â chymryd addysg bellach a hyfforddiant. I rai a adawodd addysg ffurfiol yn ifanc, yn aml mae amharodrwydd i ailymuno â'r system addysg a hyfforddiant. Gall rhoi cydnabyddiaeth ffurfiol iddynt am y sgiliau sydd ganddynt eisoes fod yn ffactor ysgogol.

Buddion CDB
Mae cydnabod Dysgu Blaenorol (CDB) yn egwyddor sydd wedi'i hen sefydlu yn systemau cymwysterau'r DU. Gan ffurfio rhan o'r strategaethau asesu ar gyfer Cymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol pan gawsant eu sefydlu yn yr 1980au, mae'n cael ei gydnabod yn strategaethau asesu'r holl gymwysterau galwedigaethol ffurfiol ac mae yn yr amodau safonol ar gyfer cydnabod cymwysterau gan Cymwysterau Cymru. Mae'r buddion yn niferus ac amrywiol, ac yn cynnwys:

  • Gwella hyder trwy gydnabod cyflawniadau a sgiliau trosglwyddadwy i alluogi dysgwyr i gynllunio eu dyfodol a chyrraedd eu nodau personol.
  • Helpu dysgwyr i gynllunio ar gyfer cyfleoedd gyrfa, hyfforddiant a gwaith newydd trwy gydnabod y dysgu a gyflawnwyd eisoes.
  • Gellir ei ddefnyddio i ddangos dysgu y gellid ei ystyried yn gymharol â gofynion mynediad safonol ar gyfer mynediad i raglenni astudio.
  • Ennill credyd tuag at gymhwyster i fyrhau'r cyfnod astudio arferol trwy ddarparu tystiolaeth o'r wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen.

Yn cael ei ddefnyddio'n helaeth mewn addysg uwch, gall dysgwyr drosglwyddo credydau neu gario unedau neu fodiwlau sydd wedi'u hardystio mewn un sefydliad addysg uwch i raglen mewn sefydliad newydd. Mae hyblygrwydd yn ymestyn i oedolion sy'n dymuno ymuno â rhaglenni mewn colegau a phrifysgolion allu hepgor cymwysterau mynediad ffurfiol os gallant ddangos bod ganddynt sgiliau digonol i allu cwrdd â gofynion y rhaglen y maent am ymuno â hi.

Beth mae CDB yn ei gwmpasu?
Mae CDB yn derm holl gynhwysfawr. Gall gwmpasu prosesau gan gynnwys achredu profiad blaenorol, dilysu dysgu anffurfiol ac anffurfiol, a chasglu a throsglwyddo credydau. Ar yr wyneb, ymddengys ei bod yn broses sydd o fudd gwirioneddol, yn enwedig i oedolion sy'n dysgu. Mae'n elfen yn y strategaethau asesu ar gyfer cymwysterau galwedigaethol gyda phob darparwr cymwysterau ffurfiol sy'n ofynnol gan sefydliadau dyfarnu i gael polisi CDB ar waith. Er gwaethaf hyn, yn ymarferol, y tu allan i fynediad i rai rhaglenni addysg uwch, mae'r defnydd o CDB yn gyfyngedig.

Heriau achredu
Mae CDB at ddibenion achrediad ffurfiol yn ddrud. Mae yna reolau tystiolaeth llym y mae'n rhaid eu bodloni, ac fel rheol fe'u gwneir ar sail unigol. Mae'n gofyn am asesydd medrus a chryn dipyn o amser i weithio gyda'r dysgwr i nodi a chasglu'r dystiolaeth sy'n ofynnol er mwyn hawlio ardystiad ffurfiol. Yn aml iawn bydd y rheolau ar gyfer cyllid yn dweud, gan nad oes unrhyw addysgu yn digwydd, na fydd yr elfen o gyllid sy'n berthnasol i hynny ar gael i ddysgwr lle mae CDB wedi'i ddefnyddio. Mae hyn yn anwybyddu gwir gostau'r broses ac mae'n gymhelliant i ddarparwyr annog dysgwyr i gofrestru ar gyfer y cwrs llawn. “Mae'n haws gwneud y cwrs” yw'r agwedd yn aml.

Annog y nifer sy'n manteisio ar CDB gan golegau a darparwyr hyfforddiant
Mae hwn yn gyfle sy'n cael ei wastraffu ac yn rhwystr i lawer o bobl a fyddai'n elwa o ennill cymwysterau. Mae yna bethau y gellir eu gwneud er mwyn annog colegau a darparwyr hyfforddiant eraill i hyrwyddo defnydd CDB.

  • Dylid adolygu cyllid CDB fel bod y gwir gostau yn cael eu cydnabod.
  • Dylid hefyd rhoi fwy o bwyslais ar bwysigrwydd a gwerth sgiliau sy'n ofynnol ar gyfer CDB.
  • Mae nifer sylweddol o staff yn debygol o fod â'r sgiliau hyn eisoes. Dylai unrhyw un sydd â chymwysterau aseswr ffurfiol ddeall cysyniad CDB. Efallai ei fod yn sgil annatblygedig, y gellir ei gydnabod a'i annog, yn ddelfrydol trwy raglenni DPP.
  • Gall darpar ddysgwyr nodi eu profiad blaenorol a dechrau nodi a chasglu tystiolaeth cyn iddynt ddod am gyfweliad ffurfiol. Mae gan Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF) broses CDB sefydledig ar waith gyda thudalen we a phecyn cymorth defnyddiol sy'n darparu arweiniad manwl i staff a dysgwyr fel ei gilydd.

Cefnogaeth ar gael
Mae yna ddysgwyr sydd wedi cymhwyso gyda sgiliau lefel uchel ond wedi colli eu holl gofnodion. Gall hyn fod yn arbennig o berthnasol i ffoaduriaid sydd wedi gorfod gadael popeth ar ôl. Gallai cyfwelydd medrus sydd â dealltwriaeth o CDB weithio gyda rhywun yn y sefyllfa hon i roi trawsgrifiad â sicrwydd ansawdd iddynt y gallent fynd ag ef i ddarpar gyflogwr neu diwtor derbyn. Ar hyn o bryd mae hwn yn brosiect sydd ar waith gan SCQF.

Dylid annog darparwyr unrhyw ddysgu anffurfiol i gydnabod y ddarpariaeth fel y gall dysgwyr ddefnyddio hwn yn fwy effeithiol. Mae gan y Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru ddarpariaeth ar gyfer cydnabod Dysgu Gydol Oes Sicrwydd Ansawdd. Mae sefydliadau dyfarnu fel Agored Cymru yn darparu'r gwasanaeth hwn. Gall colegau wneud cais i ddod yn sefydliadau sy'n dyfarnu credyd hefyd. Ar hyn o bryd mae hon yn broses fiwrocrataidd iawn ac mae angen gwneud gwaith i wneud y broses gydnabod yn fwy hygyrch i sefydliadau sydd â diddordeb. Os gellir cydnabod dysgu yn iawn, daw'n llawer mwy defnyddiol mewn addysg a chyflogaeth.

Mae yna nifer o brosiectau ac enghreifftiau ymarferol o CDB y gellir edrych arnyn nhw am ysbrydoliaeth. Ar hyn o bryd mae ColegauCymru yn ymchwilio i'r defnydd o CDB gyda ffoaduriaid o fewn colegau addysg bellach yng Nghymru. Mae yna lawer o enghreifftiau o arfer CDB ledled Ewrop a gyhoeddwyd gan CEDEFOP. Cyfeirir ato fel arfer fel “dilysu dysgu anffurfiol ac anffurfiol”.

Mae gan ddefnydd effeithiol o CDB y potensial i hybu mynediad i addysg bellach a hyfforddiant gan oedolion. Mae'n botensial ni ddylid ei wastraffu.

Gwybodaeth Bellach

Adroddiad Coleg y Dyfodol ar gyfer Cymru
Canolfan Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Hyfforddiant Galwedigaethol (CEDEFOP)
Scottish Credit and Qualifications Framework – Canllaw i Gydnabod Dysgu Blaenorol

Cysylltwch â Ni
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech drafod y broses hon ymhellach, cysylltwch ag Adrian Sheehan, prif gyswllt ColegauCymru ar gyfer Cydnabod Dysgu Blaenorol mewn colegau addysg bellach yng Nghymru.

Adrian.Sheehan@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau ColegauCymru Rhyngwladol.